Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Διαμόρφωση δικηγορικού γραφείου, Αθήνα


Έτος κατασκευής :
2020

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη