Ανακαίνιση διαμερίσματος, Καρέας


Έτος κατασκευής :
2012

Στοιχεία μελετητών :
Γιούλα Λάμπρου