Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή καταστημάτων ειδικών προδιαγραφών.